Afgelopen 9 februari is door Aedes de ILS 2.0 voor woningcorporaties gelanceerd. Fimble heeft de ILS 2.0 geschreven in samenwerking met verschillende corporaties en tijdens het webinar hebben wij uitleg gegeven over hoe je de ILS toepast.

In deze blog vertellen we meer over het gebruik van de Aedes ILS 2.0, waarom is deze ontwikkelt en hoe is deze opgebouwd? We proberen handvatten te bieden waar je als corporatie kunt beginnen en we geven een aantal tips en tricks.

Waarom de ILS 2.0

De ontwikkeling van vastgoeddata en BIM heeft geleid tot de Aedes ILS 1.0. Hiermee ontstond een gestandaardiseerde uitvraag voor informatie en BIM. Met de ILS 1.0 werd duidelijk wat er allemaal kon, welke objecten er beheerd worden en welke data daar bij hoort. Het leidde echter ook tot een lange lijst met objecten die terug moesten komen in een model. Veel partijen waren niet altijd in staat om al deze data in het model op de juiste manier te verwerken. Gevolg: frustratie en verkeerd gebruik van BIM!

Een van de doelen voor het ontwikkelen van de Aedes ILS 2.0 versie is dan ook het draagvlak voor gebruik te vergroten en de drempel om de ILS toe te passen juist te verlagen. Twee belangrijke toevoegingen aan de 2.0: 1.) thema’s die de ILS als het ware modulair maken, je hoeft dus niet alles uit te vragen en 2.) een handleiding voor het toepassen van de ILS voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Hoe is de ILS opgebouwd?

De opbouw van de ILS is in wezen niet anders dan de 1.0. We hebben wel geprobeerd het overzichtelijker te maken. Zo zijn een aantal objecten uit de lijst verdwenen en zijn thema's aan de ILS toegevoegd.

Kijkend naar de Excel dan zien we links in de lijst nog steeds de objecten staan die voorkomen in de woningen of complexen (1). Bovenin staan de kenmerken beschreven die iets over de objecten zeggen (2). En in de lijst zien we kruisjes die de relatie beschrijven tussen de objecten en de bijbehorende kenmerken (3). De tabbladen in het bestand verwijzen onder andere naar de opties die voor een aantal kenmerken vooraf al zijn gegeven (de enumeraties), denk aan materiaalnamen of ruimtenamen (4).

Aedes ILS 2.0 tabel met objecten en kenmerken

Waar begin je?

Startende corporaties adviseren wij klein te beginnen. Niet alles uit de ILS hoeft uitgevraagd te worden, juist daarom hebben we een basisthema toegevoegd. De essentie van de Aedes ILS is ook dat deze naar eigen behoefte wordt vormgegeven. Het is daarom ook belangrijk om vast te stellen hoe BIM ingezet gaat worden, wordt het alleen bij projecten ingezet of ook in de exploitatie? Een bouwer BIMt namelijk om te bouwen en heeft detail nodig om een gebouw te realiseren. Dit wijkt af van de behoefte die er in de exploitatie ligt. Als er gebimd wordt om een digitaliseringslag te maken in de archiefstukken dan zal de ILS ook anders vorm worden gegeven. Zie hiervoor ook het project wat door Woonstad is uitgevoerd en beschreven. Bedenk dus welke informatie bij wie wordt uitgevraagd.

Het is daarnaast belangrijk om de inzet van BIM af te stemmen op de organisatie, zorg voor een visie, urgentie en draagvlak. Als dat ontbreekt dan kan het plan om te gaan bimmen nog zo goed zijn, het zal niet tot het juiste resultaat leiden.

Tips and tricks

Zoals reeds al benoemd, zet de ILS niet zomaar in.

Tip 1: een juiste inzet van BIM bij een project vraagt ook om een protocol waarin eisen over het proces worden vastgelegd. Hoe wordt informatie aangeleverd, wanneer wordt informatie aangeleverd, gelden er speciale modelleerafspraken? Samen met de ILS vormt dit als het ware het programma van eisen voor BIM. Het hoeft niet heel uitgebreid, maar het biedt wel duidelijkheid naar partners.

Tip 2: vraag de opdrachtnemer om een BIM uitvoeringsplan. Hiermee toont de opdrachtnemer aan hoe aan de eisen die zijn gesteld voldaan wordt. Zie het als een plan van aanpak.

Tip 3: Zorg voor kennis in huis. Dit kan intern of extern worden belegd, hiermee kunnen vragen worden beantwoord van partijen en kan BIM regie vanuit de corporatie gevoerd worden. Dit is onderdeel van goed opdrachtgeverschap. De ervaring leert ook dat dit onderdeel is van het succesvol toepassen van BIM.

Kortom

1: De ontwikkeling van vastgoeddata en BIM heeft geleid tot de ILS.

2: In de ILS 1.0 werd duidelijk wat allemaal kan. Met als uitdaging: minimaliseren overvraging van partijen tijdens ontwerp maar ook onvoldoende kennis bij opdrachtnemende partijen om te voldoen aan de vraag (technische uitdagingen)

3: ILS 2.0 is toegespitst op corporatiegebruik en biedt een raamwerk om de uitvraag in BIM vorm te geven.

4: de Aedes ILS kan gezien worden als een template waarin een corporatie haar informatiebehoefte in heeft vastgelegd. De ILS geeft antwoord op de ‘wat’ vraag (objecten en kenmerken).

Heb je na het lezen van dit stuk vragen dan kan je ons via de contactpagina bereiken of je kan mij mailen op dit e-mailadres.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs