De Gemeente Amsterdam heeft bij Fimble de uitdaging neergelegd om mee te helpen bij het opstellen van een BIM-standaard ten behoeve van exploitatie op basis van een pilotproject BIM.

Eisen gemeente

De gemeente stelt als eis om een model uit te werken met daarin de output opgenomen voor de onderhoudssoftware van Planon, in relatie tot de NEN2767. Gedurende de pilot is ook de wens naar voren gekomen om te onderzoeken hoe de RGD BOEI systematiek kan worden geïntegreerd in het model. Een mooie uitdaging die bij ons als organisatie past. Dit is vertaald naar de volgende doelstelling: gedurende de pilot moet inzicht verkregen worden in de toepassing van BIM voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed van Amsterdam. En het moet duidelijk worden welke onderdelen en standaardisatie aandacht verdienen wanneer het gaat om de toepassing van BIM. Inmiddels is dit project afgerond. Door het hoge ambitieniveau van de gemeente Amsterdam zijn er samenwerkingen met o.a. Planon Building Management en Madaster ontstaan. Tevens zijn er door middel van standaardisatie interessante resultaten geboekt.

Image: Fimble

Werkwijze en bi directionele koppeling Planon

Op basis van bestaande archieven is een Revit model gemaakt van de Oostelijke Handelskade 12 te Amsterdam. Planon BM heeft volgens de RGD BOEI systematiek een opname op locatie gedaan. In dit traject is de vergelijking gemaakt op volledigheid en precisie tussen de informatie van het BIM-model en een opname op locatie ten behoeve van de Planon software.

In afstemming met Planon BM en de gemeente Amsterdam is bepaald welke informatie wenselijk is om uit het model te halen. De uitdaging zat in de informatie die uit het model gehaald moet kunnen worden voor onderhoud. Uitgangspunt hiervoor was de RGD BOEI systematiek zonder hoog detailniveau in het BIM model. Samen met Planon BM hebben we een werkwijze uitgewerkt waarbij we het detailniveau in het model laag hebben kunnen houden en volgens marktconforme uitwerking. Eveneens was het een uitdaging om wel de volledige dataset uit het model beschikbaar te stellen ten behoeve van de koppeling met Planon voor het onderhoud. Met een bi directionele koppeling tussen het Revit model en Planon is vervolgens de data uit het model geëxporteerd.

De analyses van de hoeveelheden die zijn verkregen uit het model, in vergelijking tot de opname op locatie, geven een helder beeld die geweldige mogelijkheden voor de toekomst biedt! Daarnaast maakt de bi directionele koppeling het mogelijk om data vanuit Planon terug te schieten naar het native Revit model. Dit geeft interessante mogelijkheden op het gebied van visualisaties en borging van data voor andere processen.

Materialenpaspoort van Madaster

Van het model is verder een materialenpaspoort gemaakt met de software van Madaster. Om tot een gewenste opbouw en detailniveau van dit rapport te komen is het belangrijk om vooraf goed de wensen op materiaalniveau af te stemmen. Bestaat een kozijn uit hout en glas? Of willen we ook het hang- en sluitwerk terugzien in het materialen paspoort, of nog gedetailleerder? Welke invloed heeft dit op het detailniveau van het BIM-model? Nut en noodzaak dus versus kosten en baten. Wanneer er wordt gekeken naar andere behoeftes, zoals een onderhoudsplanning, in de exploitatiefase is het belangrijk om dit dus vooraf gezamenlijk af te stemmen. Fimble heeft hierin geadviseerd en de eerste aanzetten zijn gemaakt voor het opstellen van een Informatieleveringsspecificatie (ILS). Dit om standaardisatie bij de gemeente Amsterdam te kunnen borgen. Zo dient één model als middel in het voorzien van data voor verschillende processen.

Ben u geïnteresseerd in de mogelijkheden van BIM binnen uw organisatie? Wij komen graag met u in contact.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs